სანიტარული წესები და ნორმები   თავისი არსით ტექნიკური შინაარსის ნორმების შემცველი დოკუმენტებია. საქართველოს კანონმდებლობა ითხოვს, რომ ასეთი ნორმები მიღებული იყოს კანონით ან მთავრობის დადგენილებით და რეგისტრირებული იყოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოებულ "ტექნიკური რეგლამენტების რეესტრში". 2014 წლის 1 იანვრიდან სანირტარული წესები და ნორმები, რომელიც ტექნიკურ რეგლამენტებად არ იქნა მიღებული, ძალადაკარგულად ითვლება იხ პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 104 მუხლის მე-2 პუნქტი .

საქართველოში დღეს არსებული სანიტარული წესები და ნორმების ნაწილი ხელახლა იქნა მიღებული მთავრობის მიერ და ამდენად დარეგისტრირდა ტექნიკურ რეგლამენტად, ნაწილი კი - არა. შესაბამისად, ეს უკანასკნელნი ძალადაკარგულია. ქვემოთ ჩამოთვლილია ყველა ქართული სანიტარული წესები და ნორმები და თითოეულთან მითითებულია ინფორმაცია იმის თაობაზე, მოქმედებს იგი თუ უკვე ძალადაკარგულია:

მოქმედი ტექნიკური რეგლამენტების ჩამონათვალი რეგულარულად ქვეყნდება საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-გვერდზე.

21 მაისი, 2020