პროექტის მიზანი

სამოქალაქო საზოგადოების, სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობა სიღარიბის დაძლევისა და ქვეყნის მდგრადი განვითარებისათვის.

სტრატეგიული ამოცანები

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის დონორი

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020