ქართული კანონმდებლობა

საქართველოში სამომხმარებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონებია:

სამომხმარებლო სფეროს მარეგულირებელი სხვა, კანონქვემდებარე აქტებია:

სურსათის საკითხებზე:

 

გაზმომარაგების საკითხებზე:

ელექტრომომარაგების საკითხებზე:

ნარჩენების მართვის და დაგვა-დასუფთავების საკითხებზე:

წყალმომარაგება:

ტრანსპორტის სფერო:

ტელეკომუნიკაციების სფერო:

ჯანმრთელობა/დაზღვევა:

მშენებლობა/დაპროექტება:

საშიში პროდუქცია: