მოსახლეობის გაზით,  ელექტროენერგიითა და წყლით მომარაგებას არეგულირებს "საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისი". სფეროს მარეგულირებელი ნორმატიული აქტები შესაძლებელია სფეროების მიხედვით ნახოთ კომისიის ოფიციალურ საიტზე.

ქვემოთ გთავაზობთ ზოგიერთი ნორმატიული აქტების ჩამონათვალს, რომელიც მომხმარებლებისათვის საინტერესო შეიძლება იყოს. ნორმატიული აქტების ბოლო ვერსიების გასაცნობად ეწვიეთ საიტს matsne.gov.ge.

საერთო ხასიათის ნორმატიული აქტები:

ელექტროენერგიით მომარაგება:

გაზმომარაგება:

წყალმომარაგება:

რაც შეეხება დასუფთავებას, მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე მოსაკრებლის ოდენობას განსაზღვრავს და დასუფთავებას ადმინისტრირებას უწევს ადგილობრივი ხელისუფლება.