მომხმარებლის უფლებების დაცვის ძირითადი პრინციპები გაეროს მიერ არის დადგენილი.

ამ საკითხზე გაეროს სამი რეზოლუცია აქვს მიღებული 1985, 1999 და 2015 წლებში, რომელთა საფუძველზეც გაეროს „მომხმარებლის უფლებების დაცვის სახელმძღვანელოა“ ჩამოყალიბებული. ეს რეზოლუციები სავალდებულო ხასიათის არაა, თუმცა, ისინი საერთაშორისო კონსენსუსის შედეგია და წარმოადგენს რეკომენდაციას წევრი სახელმწიფოებისათვის, რათა მათ მომხმარებელთა დაცვის პოლიტიკა შეიმუშაონ. 

სახელმძღვანელო მომხმარებლის შემდეგ 11 უფლებას ან საჭიროებას აყალიბებს: