პროექტის დასახელება

 აქტიური მომხმარებელი საკუთარი უფლებების დასაცავად

პროექტის მიზანი

მომხმარებელთა უფლებების დაცულობის მდგომარეობის გაუმჯობესება, როგორც მომხმარებლის მხრიდან, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ბაზრის კონტროლის გამკაცრების გზით.

 პროექტის შედეგები

პროექტის ხანგრძლივობა

პროექტის დონორები

პროექტის ბიუჯეტი

20 თებერვალი, 2020