სურსათის ეტიკეტი

საქართველოს კანონმდებლობა ადგენს, თუ როგორი უნდა იყოს და რა ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს გასაყიდად გამოტანილი სასურსათო პროდუქტების ეტიკეტი და, ზოგადად, როგორ უნდა მოხდეს მომხმარებლის ინფორმირება გასაყიდი სურსათის შესახებ. ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე   ამ წესების დარღვევისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ბიზნესოპერატორისათვის ჯარიმა შეადგენს 200 ლარს, სხვა ბიზნესოპერატორისათვის კი -- 400 ლარს. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით 1 წლის განმავლობაში, გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით.სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი, მუხლი 741

მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე შეგიძლიათ იხილოთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ შემუშავებული სახელმძღვანელო მითითებები.

გარდა ზოგადი მოთხოვნებისა, რომლებიც სავალდებულოა ნებისმიერი ტიპის სურსათისადმი, გარკვეული ტიპის პროდუქტზე (ხორცი, რძის ნაწარმი, წვენები) მოქმედებს დამატებითი მოთხოვნები.

01.03.2019


კომენტარის გასაკეთებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია